Obchodné podmienkyHydrografika.sk
logo_hydro

1. Základné ustanovenia

1.1.Prevádzkovateľom internetového obchodu www.hydrografika.sk je HYDROGRAFIKA s.r.o., Staničná 316/30, 952 01 Vráble, IČO: 51687992, DIČ: 2120757342, IČ DPH: SK2120757342 (ďalej iba „Prevádzkovateľ internetového obchodu“), zapísaná na Nitra, odd.Sro, vl.č.45606/N. Kontrolný orgán Inšpektorát SOI Staničná 9,Nitra, 949 01,odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. 037/77 20 001, fax č.: 037 77 20 024, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1.2. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.hydrografika.sk. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

2. Obchodné a reklamačné podmienky

 2.1. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká uzavretím kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením objednávky Kupujúceho na dodávku tovaru Predávajúcim. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť telefonicky, e-mailom, zaslaním SMS správy alebo písomne na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán.

2.2. Obchodné a reklamačné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy. Vzťahujú sa na všetky úkony súvisiace s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Upravujú všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy, dodávke tovaru, úhrade kúpnej ceny za Tovar Kupujúcim, prípadnom odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru a pri reklamácii Tovaru. Skutočnosti neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákonom č. 250/2007 v platnom znení o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Zákonom č.108/2000 v platnom znení o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „Zákon o zásielkovom predaji“).

2.3. Obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky dodávky Tovaru odlišné od ustanovení Obchodných a reklamačných podmienok, vzniknutý právny vzťah sa bude riadiť prednostne ustanoveniami kúpnej zmluvy.

3. Povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci na internetovej stránke www.hydrografika.sk ponúka tovar formou katalógu. Nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru. O dostupnosti tovaru Predávajúci informuje Kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

3.2. Predávajúci sa zaväzuje voči Kupujúcemu, že cena uvedená na internetovom obchode je záväzná.

3.3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodacia lehota objednaného tovaru, je maximálne 30 dní.

4. Vznik kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.hydrografika.sk tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Do košíka". V košíku zákazník zvolí spôsob platby, vyplní doručovaciu adresu, email, telefón a potvrdí objednávku. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.hydrografika.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.hydrografika.sk

4.2. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Ak zákazník po odoslaní objednávky potvrdzujúci e-mail neobdrží, je povinný predávajúceho bezodkladne kontaktovať. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

4.3. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť Predávajúcemu nasledovné údaje za účelom Potvrdenia objednávky a následného dodania tovaru:

a) pri fyzických osobách nepodnikateľoch v rozsahu – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu, e-mailová adresa;

b) pri podnikateľských subjektoch – obchodné meno, sídlo, IČO,DIČ, IČ DPH, číslo telefónu, e-mailová adresa.

Predávajúci následne potvrdí objednávku Kupujúcemu. Potvrdenie objednávky predstavuje akceptovanie návrhu Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy, t.j. týmto momentom je kúpna zmluva uzavretá. Potvrdenie objednávky Predávajúci vykoná telefonicky alebo e-mailom v rozsahu názov a špecifikácia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru vrátane poštových služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, podmienkach, spôsobe a termíne doručenia tovaru do dohodnutého miesta pre Kupujúceho prípadne iné údaje.

5. Ceny a platobné podmienky

5.1.Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

5.2.Konečná cenaje uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí Kupujúci zaplatiť. Túto cenu nie je možné Predávajúcim jednostranne meniť.

5.3. Kupujúci môže za produkt zaplatiť:

a) dobierkou - táto služba je umožnená len v rámci Slovenskej republiky,

b) prevodom na účet - zákazníkovi budú zaslané podklady k platbe na zadaný email

c) v hotovosti – ak si zákazník príde osobne prevziať objednaný tovar

5.4. Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu internetového obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.

5.5. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

5.6. Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

6. Dodanie tovaru

6.1. Tovar je doručovaný prepravnou spoločnosťou Geis parcel SK, s. r. o., ktorá udáva doručenie nasledujúci pracovný deň po dni podania. Prevádzkovateľ stránky www.hydrografika.sk nepreberá zodpovednosť za prípadné omeškané doručenie spôsobené prepravcom. Objednávky prijaté mimo pracovných dní (víkendy, sviatky) budú odoslané v najbližší pracovný deň. Objednávky prijaté v pracovné dni po 09:00 môžu byť odoslané až v nasledujúci pracovný deň. 

6.2. Cena poštovného v rámci Slovenskej republiky je účtovaná paušálne vo výške 5,- EUR pre každú zásielku. Cena poštovného pre zásielky adresované mimo územia SR bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka Slovenskej pošty a.s. http://cennik.posta.sk/

6.3. Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe už potvrdenej objednávky kupujúceho na www.hydrografika.sk je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu nevyhnutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z riadne vzniknutej kúpnej zmluvy v zmysle platných právnych predpisov vo výške 10 EUR.

7. Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru, prípadne i dodací list a záručný list ak je dodávaný spolu s tovarom.

7.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.3. Zákazník - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

7.4. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený v vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.).

7.5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 8, ods. 2, 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

7.6. Ak sa prevádzkovateľ internetového obchodu a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 

7.7. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany zákazníka, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany zákazníka počas 7 pracovných dní, zákazník je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

7.8. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu, kde bol zakúpený. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky.

8. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

8.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

8.2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená – minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

8.3. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 20 % z danej objednávky.

8.4. Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

8.5. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefonicky alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu.

8.6. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

8.7. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom - telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).

8.8. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

8.9. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia  objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.hydrografika.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

10.2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.02. 2018.


O
Kontakt